اسلاید 1

الکساندر هارمسن

کاری که ما با کلمات انجام می دهیم و آنها با ما

انگلیسی
سم زدایی هذیان
معرفی

من برای آموزش زبان انگلیسی آکادمی Next Level محتوا و ارائه فیلم های آموزشی ارائه می کنم. هدف: کمک به هر چه بیشتر مردم در سطح (های بعدی) زبان انگلیسی و ارتباطشان.

یک کانال یوتیوب که ماهیت و پیامدهای توهمات، خیال‌پردازی‌ها و توهم‌هایی را که (به طرز اغواکننده‌ای) حفظ می‌کنند و/یا آزارمان می‌دهند، بررسی می‌کند. این در مورد سوال پرسیدن و فکر کردن برای خودمان است.

کمک های اولیه و پیشگیری برای افکار مزاحم، اضطراب، ترس و راهبردهای اجتنابی. این امکان را به شما می دهد که آزادتر فکر کنید، احساس کنید و آنطور که می خواهید رفتار کنید. (معمولاً بیش از سه جلسه 2 ساعته نیست)

سطح بعدی انگلیسی

من برای آموزش زبان انگلیسی آکادمی Next Level محتوا و ارائه فیلم های آموزشی ارائه می کنم. هدف: کمک به هر چه بیشتر مردم در سطح (های بعدی) زبان انگلیسی و ارتباطشان.

سم زدایی هذیان

یک کانال یوتیوب که ماهیت و پیامدهای توهمات، خیال‌پردازی‌ها و توهم‌هایی را که (به طرز اغواکننده‌ای) حفظ می‌کنند و/یا آزارمان می‌دهند، بررسی می‌کند. این در مورد سوال پرسیدن و فکر کردن برای خودمان است.

معرفی

کمک های اولیه و پیشگیری برای افکار مزاحم، اضطراب، ترس و راهبردهای اجتنابی. این امکان را به شما می دهد که آزادتر فکر کنید، احساس کنید و آنطور که می خواهید رفتار کنید. (معمولاً بیش از سه جلسه 2 ساعته نیست)

اسلاید 2

سم زدایی هذیان

کاوش در فانتزی و آنچه ممکن است در زیر و فراتر از آن نهفته باشد.

لوگوی کانال یوتیوب Detox Detox
اسلاید 2

معرفی

کمک های اولیه روانشناختی و پیشگیری از اضطراب

لوگوی کانال یوتیوب Introvision
اسلاید 3

سطح بعدی انگلیسی

اعتماد به نفس زبان انگلیسی و ارتباطی خود را به سطح بالاتری ببرید.

لوگوی یوتیوب سطح بعدی انگلیسی 2023
فلش قبلی
فلش بعدی