اسلاید 1
لوگوی کانال یوتیوب Introvision

سطح بعدی انگلیسی
کمک به افراد زیادی که توانایی و اعتماد به نفس انگلیسی خود را به سطح بالاتری ارتقا دهند. من محتوا را ارائه می دهم و ویدیوهای درسی را برای آکادمی Next Level ارائه می کنم.

لوگوی کانال یوتیوب Detox Detox
لوگوی کانال یوتیوب Introvision

کمک به افراد زیادی که توانایی و اعتماد به نفس انگلیسی خود را به سطح بالاتری ارتقا دهند. من محتوا را ارائه می دهم و ویدیوهای درسی را برای آکادمی Next Level ارائه می کنم.

کاوش در ماهیت و پیامدهای توهمات، خیال‌پردازی‌ها و هذیان‌هایی که (به‌طور اغواکننده) ما را به‌عنوان افراد، گروه‌ها، و به‌عنوان یک گونه، نگه می‌دارند و/یا اذیت می‌کنند.

کمک های اولیه و پیشگیری برای افکار مزاحم، اضطراب، ترس و راهبردهای اجتنابی. این امکان را به شما می دهد که آزادتر فکر کنید، احساس کنید و آنطور که می خواهید رفتار کنید.

سطح بعدی انگلیسی
کمک به افراد زیادی که توانایی و اعتماد به نفس انگلیسی خود را به سطح بالاتری ارتقا دهند. من محتوا را ارائه می دهم و ویدیوهای درسی را برای آکادمی Next Level ارائه می کنم.

لوگوی کانال یوتیوب Detox Detox

سم زدایی هذیان
کاوش در ماهیت و پیامدهای توهمات، خیال‌پردازی‌ها و هذیان‌هایی که (به‌طور اغواکننده) ما را به‌عنوان افراد، گروه‌ها، و به‌عنوان یک گونه، نگه می‌دارند و/یا اذیت می‌کنند.

لوگوی کانال یوتیوب Detox Detox

سم زدایی هذیان
کاوش در ماهیت و پیامدهای توهمات، خیال‌پردازی‌ها و هذیان‌هایی که (به‌طور اغواکننده) ما را به‌عنوان افراد، گروه‌ها، و به‌عنوان یک گونه، نگه می‌دارند و/یا اذیت می‌کنند.

لوگوی کانال یوتیوب Introvision

INTROVISION
کمک های اولیه و پیشگیری برای افکار مزاحم، اضطراب، ترس و راهبردهای اجتنابی. این امکان را به شما می دهد که آزادتر فکر کنید، احساس کنید و آنطور که می خواهید رفتار کنید.

INTROVISION
کمک های اولیه و پیشگیری برای افکار مزاحم، اضطراب، ترس و راهبردهای اجتنابی. این امکان را به شما می دهد که آزادتر فکر کنید، احساس کنید و آنطور که می خواهید رفتار کنید.

اسلاید 2

سم زدایی هذیان

کاوش در فانتزی و آنچه ممکن است در زیر و فراتر از آن نهفته باشد.

لوگوی کانال یوتیوب Detox Detox
اسلاید 2

معرفی

کمک های اولیه روانشناختی و پیشگیری از اضطراب

لوگوی کانال یوتیوب Introvision
اسلاید 3

سطح بعدی انگلیسی

اعتماد به نفس زبان انگلیسی و ارتباطی خود را به سطح بالاتری ببرید.

لوگوی یوتیوب سطح بعدی انگلیسی 2023
فلش قبلی
فلش بعدی